Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.03.2009 18:45 - АХМЕД ДОГАН - ФИЛОСОФСТВУВАЩИЯТ АГЕНТ на ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
Автор: gerbsenior Категория: Политика   
Прочетен: 1531 Коментари: 0 Гласове:
002.03.2009 г.
    понеделник

                      АХМЕД  ДОГАН:
                ФИЛОСОФ  или  АГЕНТ?
      От  есента на  1979 г.  до  пролетта  на 1985г.  аз  бях щатен  преподавател по  "Философия  на  политиката и войната",  "Етика"  и "Естетика" във Военна  академия "Г. С. Раковски".
      Когато се върнах в БАН като ръководител на Кадедрата за подготовка на докторанти, Ахмед Доган беше вече защитил дисертацията, за която ще стане дума по-надолу в документите на Държавна сигурност.
      Колеги споделяха с мен, че Ахмед Доган се бил представил добре и към неговата дисертация се проявявал  интерес от страна на много и различни, непознати за Института по философия на БАН хора.
      Сега,  изчитайки  документите на Държавна сигурност, аз разбирам на какво се е дължало всичко това.
       Никога  в  Българската  академия на науките не съм чувал Държавна сигурност до такава степен да се ангажира със свой агент, че да осигурява и гарантира защитата дори на собствената му дисертация.
       И  Ахмед  Доган публично твърди, че имал бъдеще като философ и учен благодарение на неговият собствен ум и собствените му качества?
        Неговите публикации аз познавам добре и те са повече от посредствени.  Сега е абсолютно ясно и защо това е така.

   
                            Отчет 
на майор Михайлов, предаден в ДС на 22.11.1983 г.
"Относно:
 Работата с агент “Сава” през отчетната 1983 г.
Като основни мероприятия в утвърдения годишен план за работа с агент “Сава” бяха работата с него като с агент за разработване на турския контингент; езикова подготовка – английски език; активизиране на аспирантската му защита и съкращаване срока й с една година; създаване за предпоставки за извеждане; частична оперативна подготовка.
През отчетната година аг. “Сава” работи по трима обекти, български граждани от турски произход. По единия бяха получени сигнали за планирано, но нереализирано невъзвращенство, а по другия – прояви на национализъм. Учебно приключи учебната година по английски език. Постигнат е значителен напредък. Мнението на преподавателя е, че езиковата подготовка на аг. “Сава” е на ниво да си служи сам с езика и справочната литература. Езиковата подготовка продължава.
През годината основна тежест беше придадена на аспирантската защита и на нейното съкращаване. Агентът успя да се подготви. Успешно защити вътрешната такава и в момента подготвя защитата си в писмен вид, която трябва да предаде за първо четене през м. декември 1983 г., а защитата да се състои през м. април 1984 г. По този начин аг. “Сава” съкращава срока на аспирантурата си с една година. Междувременно в книжка 8 на сп. “Философска мисъл” излезе статия на агента по въпросите на симетрията в познанието, която още повече издигна авторитета му сред колегите му в института.
През лятото на отчетната година аг. “Сава” беше командирован на Черноморието с цел създаване на връзки с цел брак. Въпреки създадените първоначални такива, впоследствие същите не получиха развитие.
През отчетния период беше преминат и част от материала по оперативна подготовка – ПДЯ и сигнализация. Подготовката продължава.
Освен аспирантската защита, езикова и оперативна подготовка, с аг. “Сава” предстои провеждане на оперативна комбинация с цел проверка.
22.11.1983 г."

                              ПЛАН
                                 на
 майор Михайлов за агент "Сава" през 1984 г              

"Относно:
 работата с агент “Сава” през 1984 г.
На директно ръководство към отдел 05, ПГУ-ДС е аг. “Сава”. Досегашната работа с агента показа редица негови положителни качества и възможности за нашата работа. Нямаме данни за нечестност, за разконспириране или изменение на отношение към нашите органи.
Предвид цялостния план на отдела, с цел завършване подготовката и извеждането на агента на задгранична работа, през 1984 г. с аг. “Сава” ще бъдат проведени следните:
МЕРОПРИЯТИЯ
I.    ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
1.    До средата на м. февруари 1984 г. да бъде подготвена и създадени условия за успешно приключване на вътрешната (малка) защита във Философския институт на БАН.
Срок: 29.02.1984 г.
Отг. Михайлов
2.    През м. април-май 1984 г. да бъде подготвена и създадени условия за успешно приключване на официалната защита и придобиване от агента на научна степен “кандидат на философските науки”.
Срок: 25.05.1984 г.
Отг. Михайлов
3.    До приключване на аспирантурата съвместно с аг. “Сава” ще бъдат установени и изучени перспективите за по-нататъшното му устройване на месторабота, което ще предложи евентуално Философският институт при БАН.
Срок: 25.05.1984 г.
Отг. Михайлов
4.    Ще бъдат създадени условия за написване на повече статии, реферати и други публикации в сп. “Философска мисъл”, които да доведат до анотирането им в справочници с международно разпространение с цел придобиване на известност между световните философски среди, работещи в областта на симетрията във философията.
Срок: 30. 10. 1984 г.
Отг. Михайлов
5.    До края на м. октомври 1984 г. ще бъде подготвен и предаден за първо четене ръкописът от книгата, която аг. “Сава” подготвя по искане на проф. Петър Савов (б.а. – името е измислено) и която представлява разширена разработка на аспирантската защита на агента.
Срок: 30.10.1984 г.
Отг. Михайлов
6.    Ще бъде потърсено съдействието на проф. Петър Савов, който сам е предложил своето рецензиране на бъдещата книга на аг. “Сава”, същата да бъде дадена за печат към издателството на БАН с цел получаване на по-голяма международна известност на автора из философските среди.
Срок: 31.12.1984 г.
Отг. Михайлов

II.    ПОЛИТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА
Предвид специфичните дадености на професионалната подготовка на агента политическата му подготовка е особено облекчена. В тази връзка с аг. “Сава” през 1984 г. в съобразяване с неговата натовареност ще бъде работено върху следното:
1.    На агента да бъдат възлагани за теоретична разработка някои от основните въпроси, които ще бъдат разглеждани на Националната партийна конференция по качеството от м. март 1984 г.
Срок: 10.06.1984 г.
Отг. Михайлов
2.    По повод на годишнини на агента ще бъдат поставяни задачи за разработка на кратки реферати за прочит пред партийната група при сектор “Подбор и подготовка”.
Срок: постоянен
Отг. Михайлов
3.    На агента ще се препоръчат за прочит нови актуални, на нашата тематика книги, целящи обогатяване на познанията му в тази насока.
Срок: постоянен
Отг. Михайлов
4.    Ще се проучат възможностите по месторабота за приемането на агента за член на БКП, за което същият е правил неколкократни запитвания при нас.
Срок:10. 06. 1984 г.
Отг. Дяков, Михайлов

III.    ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА
1.    Ще се активизира подготовката на агента по английски език, като отново се премине на четиричасово седмично обучение. Ще се акцентира на практическото ползване на езика.
Срок: 30.09.1984 г.
Отг. Михайлов, Мянова
2.    С агента ще се работи за поддържане и усъвършенствуване на турския език посредством разговори, беседи и осигуряване на подходяща литература.
Срок: постоянен
Отг. Михайлов
3.    На агента ще бъде поставена задачата да изучи възможностите по линия на БАН да бъде изпратен по линия на езикова специализация в Англия в края на 1984 г. или началото на 1985 г.
Срок: 10.08.1984 г.
Отг. Михайлов
4.    На агента ще бъдат осигурени време и възможности през лятото на 1984 г. да практикува английски език на Черноморието.
Срок: 09.09.1984 г.
Отг. Михайлов

IV.    ОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА
1.    Ще продължи работата с агента като наш сътрудник за разработване на интелигенцията сред българските турци, за запознаване и изучаване на интересуващи се от ДС лица и за изучаване на един ОАП. Задачите ще бъдат съгласувани с Управление VI на ДС.
Срок: 30.10.1984 г.
Отг. Михайлов
2.    С агента ще бъде преминат целият цикъл от лекции на тема “Изучаване на лица”. Ще бъдат проведени практически занятия по действителни обекти. За целта ще бъде разработен конкретен работен план.
Срок: 30.11.1984 г.
Отг. Михайлов
3.    Агентът ще бъде обучен в практическо оформяне на сведения, информации и други секретни документи.
Срок: 05.05.1984 г.
Отг. Михайлов
4.    С агента ще бъде преминат цикъл от лекции на тема “Форми и методи за набиране на информация за противника”. Актуална информация в областта на идеологията. За целта ще бъде разработен конкретен план.
Срок: 30.11.1984 г.
Отг. Михайлов
5.    С агента ще бъде преминат цикъл от наличните лекции на тема “Разкриване прийомите на работа на противника”. За целта ще бъде разработен конкретен учебен план.
Срок: 30.11.1984 г.
Отг. Михайлов
6.    Агентът ще бъде запознат и обучен в някои от компонентите от безличната връзка, като основно внимание се обърне на ПДЯ, тайник и сигнализация. Ще бъдат проведени три практически занятия по тайникова операция.
Срок: 30.11.1984 г.
Отг. Михайлов

V.    ПРОВЕРКИ И ОБВЪРЗВАНЕ НА АГЕНТА
1.    Водената от Управление VI МВР-ДС разработка “Камилата” позволява естествени възможности за агентурно-оперативна комбинация както за проверка на агента, така и за неговото обвързване с нашите органи. За целта съвместно с Управление VI МВР-ДС ще се излезе със съгласуван план с мероприятия както за проверка посредством оперативно-техническа комбинация, така и за обвързване на агента.
Срок: 29.02.1984 г.
Отг. Михайлов, Чапкънов
2.    По време на реализиране на съвместната оперативно-техническа комбинация, по местоживеене на агента ще бъде задействувано М “Пирин” за срок от 20 дни.
Срок: 15.04.1984 г.
Отг. Михайлов
3.    За проверка на агента ще се използува и паралелно проверена агентура на Управление VI-ДС с възможности по нашия агент.
Срок: 29.02.1984 г.
Отг. Михайлов
4.    За проверката на агента в задгранични условия ще бъде изработена оперативно-техническа комбинация. За същата ще бъде изготвен конкретен план.
Срок: 15.05.1984 г.
Отг. Михайлов

VI.    ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА АГЕНТА ЗАД ГРАНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА РАБОТА.
Изхождайки от професионалната подготовка на агента (философ, научен работник) и езиковата му подготовка, ще бъдат изучени всички легални възможности за извеждането му за продължителен период на задгранична работа в Англия, като последователно се използват и двата предлога – изучаване на английски език и специализация по философия, по-конкретно изучаването на симетрията, като философско понятие.
За целта:
1.    Посредством нашето Министерство на външните работи (отдел за културно сътрудничество), БАН, СДУ и други наши ведомства ще бъдат изяснени всички налични официални възможности за изпращането на агента в Англия за изучаване на английски език, а след това и специализация по философия, по конкретно по неговата тясна специалност “Симетрията във философията”.
Срок: 30.03.1984 г.
Отг. Михайлов
2.    За успешната реализация на горното ще се проведе служебен разговор с академик Сава Гановски, председател на Дружеството на философите в България, с най-голяма международна известност и връзки сред буржоазните философи, с молба да ни помогне чрез личните си връзки и възможности за изпращането на агента в Англия.
Срок: 30.06.1984 г.
Отг. др. Т. Генов
3.    Чрез нашата резидентура в Лондон ВГУ (б.а. – Второ главно управление) и VI управление ще бъде изучена английската практика за приемане на наши научни работници за езикова подготовка и специализация и какви са реалните възможности за уреждане на този въпрос.
Срок: 15.03.1984 г.
Отг. Михайлов
Главната цел на настоящия план е аг. “Сава” да бъде изведен на продължителна задгранична работа в Англия в края на 1984 г. или началото на 1985 г. със собствените си документи, като български турчин и с професия – научен работник – философ, със задачи да разработва турския контингент в Англия, из чиито среди да изучава интересуващи ни лица и да ни дава информация за насоките и плановете на дейност на вражеските центрове срещу нас от позициите на научен работник – философ.
02.02.1984 г.
Майор Михайлов"


Тагове:   доган,


Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: gerbsenior
Категория: Политика
Прочетен: 1838906
Постинги: 610
Коментари: 1666
Гласове: 3891
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031