Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.08.2010 13:26 - ОТВОРЕНО ПИСМО до БОЙКО БОРИСОВ и ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
Автор: gerbsenior Категория: Политика   
Прочетен: 9383 Коментари: 16 Гласове:
8

Последна промяна: 06.08.2010 14:53

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
06.08.2010 г.
 петък
село Лик, Стара планина

           Няколко предварителни думи:
          Настоящият текст е изнесен като доклад на зимния политичски университет на ГЕРБ-Старейшини. Публикуван е вече в интернет.
            Колко пъти трябва да публикувам този доклад, трябва ли да отида да чакам Бойко или Цветан пред вратата на Министерския съвет, за да им кажа, че трябва най-после да разберат причината ЗАЩО българският съдия се държи неадекватно в процеса на наказателното съдебно производство?
         БОЙКО, ЦЕЦО, РАЗБЕРЕТЕ ЗА КАКВО СТАВА ДУМА, БРЕ ХОРА УМНИ И ДОБРИ, ВСЛУШАЙТЕ СЕ НАЙ-ПОСЛЕ КАКВО ВИ СЕ КАЗВА...
           Трябва да се променят текстовете  в Наказателния процесуален кодекс, да се изхвърли марксистко-ленинското третиране на целта  на наказателното производство като уж разкриване на така наречената "обективна истина" /за Ленин обективно истинно и морално добро беше това, което служи на интересите на социализма/; да се изхвърли абсолютно погрешното и вредно третиране на съдията като някакъв незаинтересован от резултата на наказателното съдебно производство "арбитър" и да се дефинира по-ясно ролята на неговото "вътрешно убеждение", което трябва да бъде съзвучно с убежденията на гражданите и с неговата отговорност пред тези граждани за налагане на социална справедливост.      
                                 +
                            +        +
                                  +
            Защо на българския съдия
                     /никога/
не му достигат доказателствата?


        Във всички наказателно-процесуални кодекси на правови държави по света е записано, че юридическият субект, било то съдия, съдебен състав или колегия от съдебни заседатели, който дава отговор на въпроса "ВИНОВЕН" или "НЕВИНЕН" е ОБВИНЯЕМИЯТ, взема своето решение за характера на отговора в съответствие със своето ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ, формирано в процеса на съдебното производство.
             Представените в съдебния процес ДОКАЗАТЕЛСТВА от обвинението се квалифицират като  ДОСТАТЪЧНИ или НЕДОСТАТЪЧНИ в зависимост от това, какво вътрешно убеждение  са формирали тези доказателства  у членовете на съдебния състав или на колегията от съдебни заседатели.
               Следователно, въпросът за ДОСТАТЪЧНОСТТА или НЕДОСТАТЪЧНОСТТА на доказателствата не е теоретичен, не е философски въпрос за това, дали в съдебния процес е постигната някаква обективна истина, а е конкретен въпрос за всеки отделен съдебен процес, в хода на който съдията, съдебният състав под ръководството на съдията  или колегията от съдебни заседатели формират своето вътрешно убеждение за виновност или невинност на обвиняемият.
            В българския наказателно-процесуален кодекс обаче въпросът за формирането на вътрешно убеждение у съдията е текстуално рационализиран така, че приоритет се отдава не толкова на вътрешното съдийско убеждение, колкото на една стопроцентова марксистко-ленинска формулировка на категорията "ОБЕКТИВНА ИСТИНА"  при положение, че такава категория даже изобщо не се признава в съвременната европейска и северо-американска философия на правото.
           В българския наказателно-процесуален кодекс СМИСЪЛЪТ и ЦЕЛТА на наказателното съдебно производство изобщо не са формулирани адекватно. Съдебното производство е нормативно представено така, сякаш неговата главна цел и неговият смисъл е да търси и да доказва някаква по марксистко-ленински формулирана обективна истина, вместо да осъществява социална справедливост като защитава и възстановява отнети или нарушени права на потърпевшият граждански или юридически субект от действията на обвиняемият.
         Вгледайте се внимателно как в Наказателния процесуален кодекс са описани принципите на наказателното съдебно производство:

Глава втора
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Осъществяване на правораздаването по наказателни дела само от съдилищата

Чл. 6. (1) Правораздаването по наказателни дела се осъществява само от съдилищата, установени с Конституцията на Република България.

(2) Извънредни съдилища за разглеждане на наказателни дела не се допускат.

Централно място на съдебното производство

Чл. 7. (1) Съдебното производство заема централно място в наказателния процес.

(2) Досъдебното производство има подготвителен характер.

Участие на съдебни заседатели в състава на съда

Чл. 8. (1) В случаите и по реда, предвидени в този кодекс, в състава на съда участват съдебни заседатели.

(2) Съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите.

Назначаемост

Чл. 9. В наказателното производство участват само съдии, съдебни заседатели, прокурори и разследващи органи, назначени по установения ред.

Независимост на органите на наказателното производство

Чл. 10. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона.

Равенство на гражданите в наказателното производство

Чл. 11. (1) Всички граждани, които участват в наказателното производство, са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

(2) Съдът, прокурорът и разследващите органи прилагат законите точно и еднакво спрямо всички граждани.

Състезателност. Равни права на страните

Чл. 12. (1) Съдебното производство е състезателно.

(2) Страните в съдебното производство имат равни процесуални права, освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Разкриване на обективната истина

Чл. 13. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи в пределите на своята компетентност са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина.

(2) Обективната истина се разкрива по реда и със средствата, предвидени в този кодекс.

Вземане на решения по вътрешно убеждение

Чл. 14. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.

(2) Доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила.

Право на защита

Чл. 15. (1) Обвиняемият има право на защита.

(2) На обвиняемия и на другите лица, които участват в наказателното производство, се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни интереси.

(3) Съдът, прокурорът и разследващите органи разясняват на лицата по ал. 2 техните процесуални права и им осигуряват възможност да ги упражняват.

(4) На пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси.

Презумпция за невиновност

Чл. 16. Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Неприкосновеност на личността

Чл. 17. (1) Спрямо гражданите, които участват в наказателното производство, не могат да се вземат мерки за принуда, освен в случаите и по реда, предвидени в този кодекс.

(2) Никой не може да бъде задържан повече от 24 часа без разрешение на съда. Прокурорът може да разпореди задържане на обвиняемия за довеждането му пред съда.

(3) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(4) Когато задържаният е чужд гражданин, незабавно се уведомява Министерството на външните работи.

(5) Съдът, прокурорът и разследващите органи са длъжни да освободят всеки гражданин, който незаконно е лишен от свобода.

Непосредственост

Чл. 18. Съдът, прокурорът и разследващите органи основават решенията си върху доказателствени материали, които те събират и проверяват лично, освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Устно извършване на наказателното производство

Чл. 19. Наказателното производство се извършва устно, освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Публичност на съдебните заседания

Чл. 20. Съдебните заседания са публични, освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Език, на който се води наказателно производство

Чл. 21. (1) Наказателното производство се води на български език.

(2) Лицата, които не владеят български език, могат да се ползват от родния си или от друг език. В тези случаи се назначава преводач.

Разглеждане и решаване на делата в разумен срок

Чл. 22. (1) Съдът разглежда и решава делата в разумен срок.

(2) Прокурорът и разследващите органи са длъжни да осигурят провеждането на досъдебното производство в предвидените в този кодекс срокове.

(3) Делата, по които обвиняемият е задържан под стража, се разследват, разглеждат и решават с предимство пред останалите дела. 
          Българският съдия преценява дали представените от обвинението доказателства са достатъчни или пък са недостатъчни  в зависимост от това, дали тези доказателства постигат някаква пълна, всестранна и цялостна обективна истина... 
       Но кой разумен човек /да не говоря пък за теоретик и философ на правото/ не разбира и не схваща, че обективна в смисъл на абсолютна истина /както е описана в наказателно-процесуалния кодекс/ е по принцип достижима  само като рядко изключение, което не може да бъде въвеждано в ранг на нормативно изискване.

         Съдебният процес не е академична гносеологическа лаборатория, чиято главна цел би могла да бъде търсенето на истината.
           Пък и знаят ли създателите на наказателно-процесуалния кодекс колко и какви фундаментално различни разбирания за истината съществуват?  Не, нито знаят, нито са били длъжни да знаят, разбира се. Но те са си избрали марксистко-ленинското разбиране за истината просто затова, защото единствено то им е било известно или пък е съвпадало с техните идеологически убеждения.
      А е напълно възможно субективно дори да не подозират, че са марксисти-ленинци във философията на правото.
                               + 
         "Съдебното производство - пише в алинея 1 на член 12 - е състезателно".
          Добре, но кой с кого се състезава и каква е главната цел на това така наречено състезание?
            Според наказателно-процесуалният кодекс излиза, че се състезават прокурорът и адвокатът, обвинението и защитата. И понеже съдебният процес бива квалифициран като състезание между прокурора и адвоката, то - както при всяко друго сътезание - победителят в състезанието се определя от трето лице, определя се от съдията, когото Иван Григоров удоволствено наричаше арбитър.
           Но каква е все пак главната цел на това състезание?
           

 

Разкриване на обективната истина

Чл. 13. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи в пределите на своята компетентност са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина.

(2) Обективната истина се разкрива по реда и със средствата, предвидени в този кодекс.

Вземане на решения по вътрешно убеждение

Чл. 14. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.

         Според член  13  от Наказателно-процесуалния кодекс целта на наказателното съдебно производство е "съдът, прокурорът и разследващит органи ... да осигурят разкриването на обективната истина".
        Добре, но нали другият състезател е адвокатът - неговата цел също ли е да бъде разкрита обективната истина? Ако е така, защо това не е записано? Защо са нормативно уредени само задълженията и целите на единият от състезателите?
          Ами затова, защото по своята истинска, съдържателна същност процесът на съдебното производство не е никакво състезание, нито пък съдията е арбитър между прокурора и адвоката.   
           Главната ЦЕЛ на наказателното съдебно произвоство е да бъде произнесена ПРИСЪДА. А разкриването на така наречената обективна истина е само СРЕДСТВО  за достигане до присъдата.
             В член 14 на думи се признава,  че "Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение".
                           Само че изречението не свършва дотук, а продължава, че това вътрешно убеждение трябва да бъде  "основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона."
                    Обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото? Така формулирано, това изискване много рядко може да бъде удовлетворено даже в академичните научни условия, камо ли пък в процеса на едно наказателно съдебно производство.
          Ето докъде ни води фактът, че създателите на Наказателно-процесуалния кодекс съзнателно или пък неволно се ръководят от марксистко-ленинското определение за категорията "обективна истина", с което се открива широка възможност пред всеки съдия да каже, че според него е налице само частично, а далеч не пълно и всестранно изследване на всички обстоятелства по делото.
            Разбира се, аз в момента изобщо игнорирам извънзаконовите възможности за субективно мотивиране на съдията, защото целта ми беше да посоча слабите и вредни текстове в Наказателно-процесуалния кодекс, които законодателят е в състояние да промени. 
Тагове:   писмо,   Отворено,


Гласувай:
91. spasunger - Добре, но
06.08.2010 20:33
Не мисля, че адресатите ще разберат написаното, особено първият. Виж, ако бяха използвани по-"народни" думи, простички и разбираеми... може би щеше да му стигне до акъла.
цитирай
2. vmir - Изключително важно предложение.
06.08.2010 21:30
Търсенето на "обективна истина" обрича на провал правосъдието, защото присъдата се базира на свидетелски показания, истината за които понастоящем е в личният интерес, срещу който никой не може да бъде заставен да дава показания.

Осъществяването на справедливостта е съвсем друга цел, за реализацията на която е необходимо изясняване на въпроса за справедливостта, която в момента неформално също е приравнена с личния интерес, но официалното й поставяне изисква да бъде съобразена не с личния, а с обществения интерес.

Накратко - горещо поддържам предложението.
цитирай
3. apostapostoloff - Не НПК
07.08.2010 05:52
Не НПК, а основният закон трябва да бъде променен. В цивилизования свят СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ решават кой крив, кой прав!

В това е същността на проблема, но това вие- герберите, не можете да го проумеете, защото нямате необходимата класа, формат и ниво!
цитирай
4. ok3223 - Ето го
07.08.2010 07:53
кРЕТЕНЯСАЛИЯ гЕРБЕР И ДЪРВЕН ФИЛОСОФ.
зНАЧИ, НЕ Е ВАЖНА И ВАЛИДНА ИСТИНАТА В ЕДИН ПРОЦЕС, ДОКОЛКО И ДАЛИ ПОДСЪДИМИЯТ Е ВИНОВЕН, А ВЪТРЕШНОТО УБЕЖДЕНИЕ НА СЪДИЯТА(СЪДИИТЕ), НЕ ПОДКРЕПЕНО С ФАКТИ, ДОКУМЕНТИ И БЕЗСПОРНИ УЛИКИ, ЧЕ ТОЙ Е ВИНОВЕН ...И ТРАБВА ДА БЪДЕ ОСЪДЕН.
Вътрешно убеждение, а. Ами какво му е "вътрешното" бе господинчо. Или некадърността на полицията и прокурора да се намерят безспорни докадателства за инкриминараното престъпление, ще бъде заместено с ВЪТРЕШНОТО УБЕЖДЕНИЕ (наредено ли внушено отгоре, от силните на деня) на съдията, на съдиите, че арестуванияТ И неудобен на властта и изправен на съд ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСЪДЕН.
Така беше при Сталин и Хитлер, когато съдеха по вътрешни убеждения, че този ли онзи трябва да бъде осъден и премахнат по целесъобразност, да не пречи, независимо от фактите показващи, че е невинен. ЩОм не е с нас и е против нас, значи е виновен.
Ама много си елементарен бе.
Значи ПО ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ, КАТО ТВОЙ АДЕПТ И ВЪЗПИТАНИК цъ и цъ, КОЙТО задържа, арестува и тероризира вече стотици невиновни бълг.граждани, които след това българските съдии при открит процес са принудени да освобождават, поради липса на доказателства за консумирано пресъпно деяние.
ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ или внушението, заповедите на горестоящите, силните не деня у моменто, да се осъди този или онзи, защото ни пречи, пречи на ББ и ЦЦ и коомпания, да мътят водата и ловят риба в мътната вода.
Едно въпросче философе.
Що за нещо е това твое ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ?
Как се изгражда?
НА каква база почива.
Какъв е пътят, технологията, техниката, НАЧИНАна изграждането на Вътрешното убеждение.
Коя и каква е парадигмата.
Да ни го обясниш на нас, невежите, стъпка по стъпка.
Доколко, къде и дали гова ВЪТРЕШНО убеждение има нещо общо с истината, и истините, с решаването на казусите в даден съдебен процес.
Чакаме отговори... философе...
цитирай
5. nakom - ооо сеньор
07.08.2010 14:41
още ли не са те открили последните ти надежди Бойко и Цвецо ?.Като гледам, всеки ден се объщаш към тях, а те вероятно затрупани с глупости не могат да видят истината демек блога ти в блог бе ге то ;-).Накратко - вдигането на паметника ти се отлага за кратко време.Не се отчайвай, има надежда.Модераторите на блог бе ге те откриха, винаги си на първа страница.Въпрос на време е и ББ да те намери, той е велик, няма как да те пропусне.
От сигурен източник знам, че сега се занимават с вечният двигател открит от един овчар от странджа-сакарско, но той е по-нагъл - писал във в-к ШОК и от там го откриха по-бързо.
цитирай
6. gerbsenior - Ех, Накомич...
07.08.2010 16:01
Ех, Накомич, понеже с удоволствие констатирам тук, в старопланинското си село, че ти си наистина един нормален човек, да взема да ти споделя, бре човеко...та белким чуят и оня самозванец Апостол-чо...и оня стихоплетец, дето пита за вътрешното убеждение и за...връзката му с Хитлер и Сталин...
Та да ти споделя, Накомич, как хубаво всичко се чува и отзвучава тук, в Стара планина, на терасата на здрава селска къща, пред хубава салата със сирене, пък и шише домашно вино, пък и бира каквато щеш, пък и три вида кафета...
Тук даже лисици вече не прескачат, Накомич, толкова са добри моите съселяни-ловци, къде ти за мечки да приказваме, къде ти за вестничета като шоу-то...ти знаеш ли какви овчари има тук, бре човек..., ти знаеш ли, че старият уважаван професор всяка сутрин си пийва и краве, и биволско, и овче, и козе млекце, пък накрая взема та си подквася някоя комбинация...
Спокойно, Накомич, ако Бойко и Цецо наистина не ме чуят, там е София, хей, правителството имам предвид, щото и аз живея там, ама в квартал "Иван Вазов", до Южния парк, дето е тихо...та ако наистина мене те двамата не ме чуят..., ще взема пък да се пресрамя и да цъфна пеша пред Министерския съвет, не е срамно, нали...., ако пък и после...., е, на теб специално ще ти кажа...ако не ме чуят, ще я докарат дотам, че ще ги съди същата тройка женки-кварталки с ламята...
Хайде бре, вярваш ли, че няма да се досетят за тия женки,дето, ако им сваля тогите, и на селската си тераса няма да ги поканя на кафе, толкова са елементарни...
Със здраве, Накомич...
цитирай
7. ok3223 - Ама да, с пълзене
07.08.2010 18:26
си се уредил навремето и станал "учен" и продължаваш в същия дух и сега.
Оно тогава и днес същите са на власт и номеро минава.
С тез елементарни ерудиция и акъл с твоят идол, за къде сте.
ОН ПОНЕ Е ДОФТУР, А ТИ?
цитирай
8. vmir - Идвам и аз пред Министерския Съвет (или НС),
07.08.2010 19:27
понятието “обективна истина” няма място в правосъдието на уважаваща себе си държава, “обективната истина” e притежание единствено на користолюбците, лумпените и тъпите копелета, които бъркат мисленето с други дейности.
цитирай
9. vmir - Ето един добър пример за любителите на "обективната" истина:
07.08.2010 20:12
http://www.dnes.bg//mish-mash/2010/08/07/obviniavat-turchin-za-poboi-a-toi-tancuval.96062
цитирай
10. nakom - Душичка, колкото ми беше забавен, толкова почваш да ми ставаш тъжен
07.08.2010 20:56
Вярвай ми, за белият бим с черното ухо не ми е било толкова жал.
Истински, чист софиянец като теб, попаднал в село Лик.Благороден, интелигентен човек, дава такива хубави идеи, а ББ и ЦЦ попаднали във въртележката на ежедневието, няма как да ти обърнат внимание.Ужас ти казвам, ужасон муслон.
Та ела, само моля те дай дата, и аз ще присъствам да видя как ще те запрегръща Боко, та може и да го спираме-тоя не си знае силата.Ще вземе да те повреди, и ще свършим само с реформата на съдебната система.А толкова реформи има още, ще трябваш и занапред.
цитирай
11. gerbsenior - Тука при мене цял "Давос", бре Накомич...
07.08.2010 23:40
Тъй върви животът, Накомич...
Виках му аз на Асенчо-то Марков, стар студентски приятел, солиден, печен мъжага, от село Вещица, Белоградчишко, началник на кабинета на баш-комитата Сергей-шко
Станишев...Асене, речи му, бре, право в затвора е отперил, барабар с Аамедчо Доганов...речи му да не обиждат лично Бойко, бре, ...рекох му, Здравко, вика ми Асен другата неделя в южния парк, куца Асен с бастуна, достоен, достолепен мъжага след злощастна катастрофа, води ми Станишката... Сергейчо се хили, влечугото и ми вика...бъркаш, професоре, Бойко никога няма да дойде на власт....
И така три часа..., аз, Асен Марков и Сергейчо Станишев...
А това, Накомич, само три месеца преди парламентарните избори, ех, Накомич, такава грозновата и неразбираща тъпотия като Сергей Станишев не съм срещал в Южния парк, казвах му точнит резултати от предстоящите парламентарни избори, а Станишкото се хилеше като невменяем . нямало ние от ГЕРБ и Бойко да спечелим изборите....
Ех, Накомич, голяма грях направи Европейското просвещение, като реши кардинално да ограмоти глупаците, голя м грях...грамотният глупак е просто нагъл глупак, Накомич....
Брех, брех, тръгваш ли "Давос"...ето изпращам умнягите...ах, че хубаво старопланинско небе и хубава тераса....
цитирай
12. vmir - Ето и една песничка, с която може да бъде възпята "Обективната" истина и злощастните й отрочета:
07.08.2010 23:50
http://www.youtube.com/watch?v=G5bL5mZk8hk&feature=fvw
цитирай
13. gerbsenior - vmir
08.08.2010 00:25
А бре човеко отличен, защо не изпишеш едно поносимо нормално име, аз през цялото време се шегувом с получовеци /Карл Фогт/, за да ме разбереш ти!
Благодаря е нормална дума, но азказвам поздравление, а ти отдавна зваеш, че аз разпознавам хората...
Кафе?
Ако не на моята тераса тук, в София сигурно, става ри?
цитирай
14. gerbsenior - Между другото да ти кажа...
08.08.2010 00:36
Била невероятна световна дискусия между Карл Фогт и Ернест Хекел - ТЯЛО НА ЧОВЕК И УМ НА МАЙМУНА ИЛИ ТЯЛО НА МАЙМУНА И УМ НА ЧОВЕК?
Когато търсели вариант за прехода между маймуната и човека..
А сега ти ми кажи как ти звучи, тяло на капиталист - ум на комунист или обратно?
Жив и здрав бъди, човеко, моите колеги си трьгнаха, животът е просто живот...
цитирай
15. vmir - 13. gerbsenior,
08.08.2010 07:15
gerbsenior написа:
А бре човеко отличен, защо не изпишеш едно поносимо нормално име, аз през цялото време се шегувом с получовеци /Карл Фогт/, за да ме разбереш ти!
Благодаря е нормална дума, но азказвам поздравление, а ти отдавна зваеш, че аз разпознавам хората...
Кафе?
Ако не на моята тераса тук, в София сигурно, става ри?


Благодаря, Професоре,
за мен е чест, и с най-голямо удоволствие приемам поканата,
иска ми се на селската тераска, ама кой знае къде е това благословено местенце, май по-добре ще бъде в Софията.
цитирай
16. vmir - 14. gerbsenior,
08.08.2010 07:28
gerbsenior написа:
Била невероятна световна дискусия между Карл Фогт и Ернест Хекел - ТЯЛО НА ЧОВЕК И УМ НА МАЙМУНА ИЛИ ТЯЛО НА МАЙМУНА И УМ НА ЧОВЕК?
Когато търсели вариант за прехода между маймуната и човека..
А сега ти ми кажи как ти звучи, тяло на капиталист - ум на комунист или обратно?
Жив и здрав бъди, човеко, моите колеги си трьгнаха, животът е просто живот...


За съжаление, не съм запознат с дискусията, но парадоксалността не ме плаши. Обратното, намирам абсурда за най-силния мотив по пътя към хармонията.
"...тяло на капиталист - ум на комунист или обратно" - това обяснява пишманлъка на демокрацията и положението ни, но не мога да съчувствам на главоболията на някои, защото не съм ги бил с мокър чорап по главите да се правят на капиталисти, след като измислиха най-големите привилегии за активна борба против капитализма, включително и затриване на несъгласните. Точно тези нямат никакво право да се оплакват от капитализма, който самите те ни натресоха в съответствие с марсистките си догми и пропагандни клишета за него.

Всичко най-добро!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gerbsenior
Категория: Политика
Прочетен: 1840249
Постинги: 610
Коментари: 1666
Гласове: 3891
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031